Kalkulator IKE

Określ, ile i jak często chciałbyś wpłacać na swoje konto IKE

Ile chcę wpłacać

Jak chcę wpłacać

W tym roku masz jeszcze do wykorzystania ?

Parametry Twojej inwestycji w IKE

Podaj swój wiek ?

lat

Długość inwestycji ?

lat

Zakładana roczna stopa zwrotu

%

Twoja emerytura z IKE

Kwota całkowita ?

Którą otrzymasz w przypadku jednorazowej wypłaty

Suma
Twoich wpłat

Przewidywany zysk z inwestycji

Suma ulg
podatkowych ?

Oszczędzając w IKE i nie płacąc podatku od zysków kapitałowych zwiększasz swój zysk z inwestycji o .
Wynik inwestycji
Suma wpłat na IKE z uwzględnieniem oczekiwanej stopy zwrotu
Suma wpłat na IKE

VIG/C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20.08.2021 r., nr decyzji DFF.4020.1.56.2020.JG.
Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez VIG/C-QUADRAT TFI S.A. Prezentowane wyniki mają charakter wyłącznie przykładowy i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego. Wyliczenia są oparte na danych określonych przez użytkownika oraz założeniu dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Opłaty manipulacyjne obciążają wpłatę do funduszu lub odkupienie jednostek uczestnictwa. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określają tabele opłat.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarzadzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się odpowiednio z treścią prospektu informacyjnego, statutem odpowiedniego funduszu inwestycyjnego, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów oraz Informacją dla Klienta AFI. Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie www.vigcq-tfi.pl.