ESG

Informacje udostępniane przez VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w związku z wymogami określonymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR)

Rozporządzenie SFDR to akt ustanawiający zharmonizowane przepisy dla sektora usług finansowych, które dotyczą przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych uczestników tego sektora działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych. Informacje te, dotyczą w szczególności:

 1. przejrzystości w zakresie strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 2. uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju,
 3. określenia sposobu zapewniania spójności przyjętych przez uczestnika rynku finansowego polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest kwalifikowane, zgodnie z Rozporządzeniem SFDR jako uczestnik rynku finansowego, z uwagi na przedmiot działalności, tj. zarządzający otwartymi funduszami inwestycyjnymi (UCITS), alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) oraz zarządzający portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Przejrzystość w zakresie strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. W szczególności Towarzystwo do czynników wpływających na poziom ryzyka dla zrównoważonego rozwoju zalicza:

 1.  zmiany klimatu spowodowane globalnym ocieplaniem;
 2. racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych (zarówno morskich jak i śródlądowych);
 3. ekologiczne nastawienie na produkcję energii;
 4. poszanowanie praw człowieka;
 5. przestrzeganie powszechnie uznanych norm w zakresie prawa pracy (w tym przede wszystkim zakaz pracy dzieci, pracy przymusowej czy zakaz dyskryminacji);
 6. zrównoważony i odpowiedzialny rozwój społeczny i terytorialny;
 7. zapewnienie ochrony praw pracowniczych;
 8. wspieranie działań antykorupcyjnych.

Głównym celem Towarzystwa jest dbanie o interes uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo (Fundusze) oraz klientów, dla których Towarzystwo świadczy usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (Portfele). Towarzystwo bierze pod uwagę zarządzanie ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem, które może być włączone do procesu inwestycyjnego w różnym zakresie, w zależności od strategii, aktywów i/albo struktury portfela danego Funduszu/Subfunduszu. Towarzystwo i/albo właściwi zarządzający mogą korzystać z określonych metodologii i baz danych zawierających dane dotyczące ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego pochodzących od zewnętrznych spółek zajmujących się analizami, lub zawierających wyniki wewnętrznych badań i analiz.

Uwzględnianie głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

Ocena ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem jest złożona i może być oparta na danych dotyczących ESG, które mogą być trudne do zgromadzenia, niepełne, szacunkowe, nieaktualne lub istotnie nieścisłe z innych powodów. Dla inwestycji, w przypadku których istnieją przesłanki niespełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju lub takie kryteria są niemożliwe do ustalenia podejmowana jest decyzja o uwzględnianiu danego emitenta lub wykluczeniu go z dopuszczalnego obszaru zainteresowania Subfunduszu. W przypadku klientów, dla których Towarzystwo świadczy usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, Towarzystwo będzie uwzględniać dotychczasowe ustalenia z klientami w odniesieniu do przyjętej przez nich indywidualnej strategii. Towarzystwo nie bierze pod uwagę głównych  niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, co jest podyktowane przede wszystkim utrzymaniem dotychczasowych warunków dla realizacji przez Towarzystwo obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie uczestników zarządzanych Funduszy, wyznaczonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie postanowień Statutu Funduszu, regulaminów produktów lub zawartych umów. Towarzystwo nie wyklucza zmiany zaprezentowanego powyżej podejścia dotyczącego głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w perspektywie średnio lub długoterminowej. Podejmując decyzję w powyższym zakresie Towarzystwo uwzględni wielkość oraz charakter i skalę prowadzonej działalności oraz rodzaje produktów finansowych, które udostępnia.

W przypadku Subfunduszy VIG / C-QUADRAT GreenStars oraz C-QUADRAT ARTS Total Return Bond uwzględnienie najistotniejszych, negatywnych wpływów decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju odbywa się w takim zakresie, w jakim Subfundusze lokują swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tj. odpowiednio I-AM GreenStars Opportunities oraz C-QUADRAT ARTS Total Return Bond, które stosują kryteria negatywne, o których mowa poniżej oraz kryteria pozytywne. Stosowanie kryteriów pozytywnych polega na bezwzględnej i względnej ocenie spółek w odniesieniu do danych dotyczących interesariuszy, np. w obszarach pracowników, społeczeństwa, dostawców, etyki biznesu i środowiska. Ponadto, spółki są zachęcane do zmniejszania niekorzystnego wpływu na zrównoważony rozwój poprzez "zaangażowanie" w formie dialogów w przedsiębiorstwie oraz, w szczególności, korzystanie z prawa głosu. Te działania związane z zaangażowaniem w spółkę są prowadzone niezależnie od konkretnych inwestycji w daną spółkę.  Stosowanie przez państwa kryteriów pozytywnych obejmuje ocenę bezwzględną i względną w odniesieniu do czynników związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak system polityczny, prawa człowieka, struktury społeczne, zasoby środowiskowe i radzenie sobie ze zmianami klimatu.

Określenie sposobu zapewniania spójności przyjętych przez uczestnika rynku finansowego polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

W Towarzystwie została opracowana i wdrożona polityka wynagrodzeń ustanawiająca zasady wynagradzania, której celem jest m.in. zapewnienie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami Funduszy lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa. Przy ocenie indywidualnych wyników osiągniętych przez daną osobę i przy przyznawaniu zmiennych składników wynagrodzeń, Towarzystwo stosuje zarówno ilościowe miary wyników, jak i kryteria jakościowe, które również podlegają ocenie ex post i uwzględniają kryteria m.in. wystąpienia okoliczności niewłaściwego postępowania, naruszenia zasad wewnętrznych (w szczególności dotyczących ryzyka), w tym również naruszenia kodeksów etycznych obowiązujących w Towarzystwie. Niekorzystne wyniki niefinansowe, w szczególności zachowania nieetyczne lub niezgodne z przepisami, przeważają nad ewentualnymi korzystnymi wynikami finansowymi osiągniętymi przez pracownika. Polityka wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa.

Produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty), albo mające na celu zrównoważone inwestycje

W przypadku Subfunduszy oferowanych w ramach VIG / C-QUADRAT Funduszu Inwestycyjnego Otwartego żaden z Subfunduszy nie zawiera elementów promujących aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu art. 8 Rozporządzenia SFDR, ani też nie ma na celu zrównoważonych inwestycji w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia SFDR.
Inwestycje w ramach Subfunduszy wchodzących w skład VIG / C-QUADRAT Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

W przypadku Subfunduszy oferowanych w ramach VIG / C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego poza Subfunduszami VIG / C- QUADRAT GreenStars oraz C-QUADRAT ARTS Total Return Bond w odniesieniu do których informacje wymagane art. 8 Rozporządzenia SFDR oraz Rozporządzeniem 2020/852 przedstawiono poniżej, żaden z Subfunduszy nie zawiera elementów promujących aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu art. 8 Rozporządzenia SFDR, ani też nie ma na celu zrównoważonych inwestycji w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia SFDR.

Poza Subfunduszami VIG / C- QUADRAT GreenStars oraz C-QUADRAT ARTS Total Return Bond, inwestycje w ramach Subfunduszy nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

VIG / C- QUADRAT GreenStars

Realizacja celu polegającego na promocji zrównoważonych inwestycji w przypadku Subfunduszu VIG / C- QUADRAT GreenStars odbywa się pośrednio poprzez inwestowanie od 65% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities.  

Fundusz zagraniczny promuje kryteria ekologiczne i społeczne. Zrównoważony rozwój w procesie inwestycyjnym osiąga się poprzez kompleksową integrację ESG, środowiska, spraw społecznych i zarządzania. Podstawę wszystkich decyzji inwestycyjnych funduszu zagranicznego stanowią trzy czynniki zrównoważonego rozwoju środowiskowego („E”), społecznego („S”) i ładu korporacyjnego („G”). Analiza czynników zrównoważonego rozwoju jest zintegrowana z podstawowym procesem analizy finansowej firmy za pomocą różnych etapów selekcji.
Pierwszym krokiem jest wstępna selekcja uniwersum inwestycyjnego. Wybór ten jest niezależny od klas inwestycji i dotyczy wyłącznie emitentów. Na proces selekcji ESG składają się kryteria negatywne, takie jak branża, w której działa firma, światowe standardy, kontrowersje, które towarzyszą działalności firmy a także kryteria pozytywne, takie jak minimalne oceny ESG. Kryteria te podlegają ciągłemu przeglądowi i mogą być uzupełniane lub dostosowywane w świetle nowych ustaleń lub zmian na rynku. Spółki, które nie spełniają kryteriów przewidzianych dla tego etapu selekcji, zostają wyeliminowane ze spektrum inwestycyjnego. Ten krok powoduje znaczne zmniejszenie pierwotnego uniwersum inwestycyjnego. Kryteria pozytywne opierają się na kryteriach ESG i są uwzględniane w ocenie ESG za pomocą różnych podkategorii. Pod uwagę są brane m.in. kwestie: emisji dwutlenku węgla, ochrony zasobów, zarządzania pracownikami, bezpieczeństwa produktów i etyki biznesu (zgodnie z United Nations Global Compact i Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych). Kryteria negatywne mają na celu wykluczenie emitentów działających w branżach wątpliwych etycznie lub moralnie, naruszających światowe standardy (UN Global Compact, podstawowe standardy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy) lub uwikłanych w poważne kontrowersje. W przypadku państw wymagane jest przestrzeganie pewnych minimalnych standardów oraz ratyfikacja umów międzynarodowych.

Kryteria negatywne nie zawsze pociągają za sobą całkowite wykluczenie obszaru biznesowego lub praktyki biznesowej. W niektórych przypadkach określono progi w odniesieniu do poziomu istotności. Ponadto wykluczenia opierają się na pracy podjętej przez wykonawcę badań wybranego przez zleceniodawcę. Dany dostawca usług badawczych może nie obejmować pełnego zakresu praktyk biznesowych. Pozostali emitenci zostają dodatkowo ograniczeni w drodze analizy jakościowej. Ten krok jest również niezależny od klas inwestycji i dotyczy tylko emitentów. Oprócz tradycyjnej fundamentalnej analizy firmy,  wzięte pod uwagę zostają różne kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Wiąże się to ze szczegółową oceną kryteriów ESG, a także przeglądem branży, w której działa firma, jej zgodności ze światowymi standardami i ewentualnymi kontrowersjami związanymi  jej działalnością. W tym obszarze dokonywana jest rownież m.in. ocena wypełniania standardów ONZ (UN Global Compact) w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych, przeciwdziałania korupcji oraz ochrony środowiska.

Spółki i państwa spełniające wyższe standardy ESG w danej branży lub regionie zostaną wybrane na podstawie podejścia "najlepszy w swojej klasie". Z tego powodu , w trakcie budowy portfela wszystkie kryteria będą poddawane ocenie jakościowej i optymalizowane w ramach struktury portfela w połączeniu z rozważaniami na temat ryzyka i zwrotu.

Szczegółowe informacje na temat polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego funduszu zagranicznego znajdują się w Prospekcie I-AM GreenStars Opportunities.

W Subfunduszu ani funduszu zagranicznym I-AM GreenStars Opportunities nie został wyznaczony indeks jako wskaźnik referencyjny.

Zasada „nie czyń poważnych szkód” stosowana jest wyłącznie w odniesieniu do tych inwestycji w ramach I-AM GreenStars Opportunities, które uwzględniają unijne kryteria dotyczące zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej. Inwestycje w ramach pozostałej części I-AM GreenStars Opportunities nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Realizacja celu polegającego na promocji zrównoważonych inwestycji w przypadku Subfunduszu
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond odbywa się pośrednio poprzez inwestowanie od 65% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Bond. 

Fundusz zagraniczny C-QUADRAT ARTS Total Return Bond to produkt finansowy promujący cechy środowiskowe i/lub społeczne i jest kwalifikowany jako produkt finansowy na podstawie art. 8 ust. 1 Rozporządzenia SFDR, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje. Oprócz wyników finansowych przy wyborze aktywów brane są pod uwagę cechy środowiskowe i społeczne.

Fundusz zamierza inwestować w przeważającej części w aktywa przyczyniające się do osiągnięcia promowanych cech środowiskowych lub społecznych.

Przy wyborze aktywów, oprócz wyniku finansowego, brane są pod uwagę następujące cechy ekologiczne i społeczne:

 • Środowisko (Enviromental): unikanie zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, ochrona fauny i flory, ochrona zasobów naturalnych i atmosfery, ograniczanie degradacji gleby i zmian klimatycznych, unikanie ingerencji w ekosystemy i utraty różnorodności biologicznej.
 • Społeczne (Social): ogólne prawa człowieka, zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej, przestrzeganie zasad równego traktowania, godziwe warunki pracy i odpowiednie wynagrodzenie.
 • Zasady ładu korporacyjnego (Governance): przestrzeganie zasad etyki korporacyjnej i zasad przeciwdziałania korupcji zgodnie z UN Global Compact, zasadami dobrego ładu korporacyjnego oraz regulacjami zapobiegającymi praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Spółka zarządzająca funduszem zagranicznym opracowała i wdrożyła procedurę screeningu ESG, która przeprowadzana jest co pół roku. Przed nabyciem nowych papierów wartościowych w celu sprawdzenia, czy emitent papierów wartościowych bezpieczeństwo nie narusza kryteria wykluczenia ESG przeprowadzana jest kontrola limitów. Ponadto oceny zewnętrzne są również istotne jako informacja zwrotna przy ocenie poszczególnych produktów finansowych.

Spółka wykorzystuje różne wskaźniki zrównoważonego rozwoju do pomiaru osiągnięcia przez fundusz cech środowiskowych i/lub społecznych.

Ocena charakterystyki środowiskowej i/lub społecznej inwestycji opiera się na informacjach pochodzących od wyspecjalizowanych zewnętrznych dostawców danych, takich jak Sustainalytics i
ISS-ESG, a także na podstawie informacji własnych. Parametry oceny są zintegrowane z narzędziami stosowanymi w procesie inwestycyjnym, służącymi również do monitorowania ograniczeń otoczenia inwestycyjnego.

Szczegółowe informacje na temat polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego funduszu zagranicznego znajdują się w Prospekcie C-QUADRAT ARTS Total Return Bond.

W Subfunduszu ani funduszu zagranicznym C-QUADRAT ARTS Total Return Bond nie został wyznaczony indeks jako wskaźnik referencyjny.

Zasada „nie czyń poważnych szkód” stosowana jest wyłącznie w odniesieniu do tych inwestycji w ramach C-QUADRAT ARTS Total Return Bond, które uwzględniają unijne kryteria dotyczące zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej. Inwestycje w ramach pozostałej części C-QUADRAT ARTS Total Return Bond nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT GREENSTARS
VIG / C-QUADRAT SFIO

PODSUMOWANIE

VIG / C-QUADRAT TFI S.A. w ramach zarządzanych przez siebie funduszy oferuje jednostki uczestnictwa subfunduszu VIG / C-QUADRAT GreenStars wydzielonego w ramach VIG / C-QUADRAT SFIO, który poprzez inwestowanie co najmniej 65% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities, promuje aspekty środowiskowe lub społeczne.  Subfundusz w zakresie, w jakim umożliwia inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego, kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych), czyli mający na celu promocję aspektów społecznych i / lub środowiskowych (tzw. light green product). Zarówno Subfundusz, jak i fundusz zagraniczny, nie mają na celu zrównoważonych inwestycji. Fundusz zagraniczny przy dokonywanych inwestycjach bierze pod uwagę kryteria środowiskowe i społeczne. Podstawę wszystkich decyzji inwestycyjnych funduszu zagranicznego stanowią trzy czynniki zrównoważonego rozwoju środowiskowego („E”), społecznego („S”) i ładu korporacyjnego („G”). Analiza czynników zrównoważonego rozwoju jest zintegrowana z podstawowym procesem analizy finansowej firmy za pomocą różnych etapów selekcji. Fundusz zagraniczny uwzględnia wskaźniki zrównoważonego rozwoju, tzw. ESG-Key_Performance Indicators. Informacja na temat źródeł danych dostępna jest na stronie funduszu zagranicznego. Portfel funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities, w którego tytuły uczestnictwa inwestuje Subfundusz, są porównywane z wynikami szerokiego globalnego świata akcji i tak zwanego Indeksu Liderów ESG, które zostały opracowane przez lmpact Asset Management GmbH. Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w związku z procesem due diligence przeprowadzane są przez fundusz zagraniczny zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w funduszu. Subfundusz w tym zakresie bazuje na informacjach i dokumentach udostępnianych przez fundusz zagraniczny.

Subfundusz oraz fundusz zagraniczny nie wyznaczyły wskaźnika referencyjnego.

Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Niniejszy produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje.

Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

Fundusz zagraniczny I-AM GreenStars Opportunities, w którego tytuły uczestnictwa inwestuje Subfundusz, przy dokonywaniu inwestycji bierze pod uwagę kryteria środowiskowe i społeczne, w szczególności zmiany klimatyczne, kapitał naturalny i różnorodność biologiczną, zanieczyszczenie i odpady, możliwości poprawy stanu środowiska (takie jak zielone technologie i energia odnawialna), zasoby ludzkie, odpowiedzialność za produkt i bezpieczeństwo, relacje z interesariuszami oraz możliwości poprawy społecznej (takie jak dostęp do opieki zdrowotnej). Ład korporacyjny, jak również zachowanie przedsiębiorcze i etyka biznesowa (ogólnie „dobre zarządzanie”) są w każdym przypadku warunkiem wstępnym inwestycji. Nie ma ograniczeń co do określonych cech środowiskowych lub społecznych. Nie wyznaczono żadnego punktu odniesienia dla osiągnięcia promowanych cech środowiskowych lub społecznych.

Strategia inwestycyjna

Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez dokonywanie lokat środków głównie w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities (od 65% do 100% wartości aktywów Subfunduszu). Podstawę wszystkich decyzji inwestycyjnych funduszu zagranicznego stanowią trzy czynniki zrównoważonego rozwoju środowiskowego („E”), społecznego („S”) i ładu korporacyjnego („G”). Analiza czynników zrównoważonego rozwoju jest zintegrowana z podstawowym procesem analizy finansowej firmy za pomocą różnych etapów selekcji.

Pierwszym krokiem jest wstępna selekcja całego uniwersum inwestycyjnego. Wybór ten jest niezależny od klas inwestycji i dotyczy wyłącznie emitentów. Na proces selekcji ESG składają się kryteria negatywne, takie jak branża, w której działa firma, światowe standardy i kontrowersje, a także kryteria pozytywne, takie jak minimalne oceny ESG. Kryteria te podlegają ciągłemu przeglądowi i mogą być uzupełniane lub dostosowywane w świetle nowych ustaleń lub zmian na rynku. Spółki, które nie spełniają kryteriów przewidzianych dla tego etapu selekcji, zostają wyeliminowane ze spektrum inwestycyjnego. Ten krok powoduje znaczne zmniejszenie pierwotnego uniwersum inwestycyjnego. Kryteria pozytywne opierają się na kryteriach ESG i są uwzględniane w ocenie ESG za pomocą różnych podkategorii. Pod uwagę są brane m.in. kwestie: emisji dwutlenku węgla, ochrony zasobów, zarządzania pracownikami, bezpieczeństwa produktów i etyki biznesu (zgodnie z United Nations Global Compact i Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych). Kryteria negatywne mają na celu wykluczenie emitentów działających w branżach wątpliwych etycznie lub moralnie, naruszających światowe standardy (UN Global Compact, podstawowe standardy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy) lub uwikłanych w poważne kontrowersje. W przypadku państw wymagane jest przestrzeganie pewnych minimalnych standardów oraz ratyfikacja umów międzynarodowych.

Kryteria negatywne nie zawsze pociągają za sobą całkowite wykluczenie obszaru biznesowego lub praktyki biznesowej. W niektórych przypadkach określono progi w odniesieniu do poziomu istotności. Ponadto wykluczenia opierają się na pracy podjętej przez wykonawcę badań wybranego przez zleceniodawcę. Dany dostawca usług badawczych może nie obejmować pełnego zakresu praktyk biznesowych. Pozostali emitenci zostają dodatkowo ograniczeni w drodze analizy jakościowej. Ten krok jest również niezależny od klas inwestycji i dotyczy tylko emitentów. Oprócz tradycyjnej fundamentalnej analizy firmy,  wzięte pod uwagę zostają różne kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Wiąże się to ze szczegółową oceną kryteriów ESG, a także przeglądem branży, w której działa firma, jej zgodności ze światowymi standardami i ewentualnymi kontrowersjami związanymi  jej działalnością. W tym obszarze dokonywana jest rownież m.in. ocena wypełniania standardów ONZ (UN Global Compact) w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych, przeciwdziałania korupcji oraz ochrony środowiska.

Spółki i państwa spełniające wyższe standardy ESG w danej branży lub regionie zostaną wybrane na podstawie podejścia "najlepszy w swojej klasie". Z tego powodu , w trakcie budowy portfela wszystkie kryteria będą poddawane ocenie jakościowej i optymalizowane w ramach struktury portfela w połączeniu z rozważaniami na temat ryzyka i zwrotu.

Szczegółowe informacje na temat polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego funduszu zagranicznego znajdują się w Prospekcie I-AM GreenStars Opportunities.

Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

Fundusz zagraniczny I-AM GreenStrars Opportunities w zakresie spełniania promowanych przez fundusz cech środowiskowych i/lub społecznych prowadzi stały monitoring zdefiniowanych limitów w ramach wewnętrznego systemu limitów.

Postęp w zakresie wskaźnika zrównoważonego rozwoju jest weryfikowany na koniec roku obrachunkowego i publikowany w raporcie rocznym funduszu zagranicznego (dostępnym pod adresem https://www.rcm.at/at-de/ global/fondsdokumente/ lub w przypadku rejestracji zagranicznych na www.rcm-international.com na stronie internetowej danego kraju w zakładce „Kursy i Dokumenty” lub na funduszach specjalnych, w sposób uzgodniony z inwestorem).

Negatywne kryteria istotne dla funduszu zagranicznego są przeglądane codziennie w ramach wewnętrznego systemu limitów. Więcej informacji na temat negatywnych kryteriów jest dostępne w Prospekcie informacyjnym VIG / C-QUADRAT SFIO w rozdziale VI pkt 1.5.4.

W odniesieniu do jakiegokolwiek minimalnego poziomu zrównoważonych inwestycji z celem środowiskowym w rozumieniu taksonomii UE (rozporządzenie (UE) 2020/852) audytor ani inna strona trzecia nie przeprowadzają żadnej weryfikacji.

Udział inwestycji

Subfundusz VIG / C-QUADRAT GreenStars inwestuje swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities na poziomie co najmniej 65% aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie posiada innych ekspozycji względem funduszu zagranicznego.

Zasady opisane w części Strategia inwestycyjna dotyczą wszystkich aktywów papierów wartościowych. Fundusz zagraniczny I-AM GreenStars Opportunities to fundusz akcyjny, którego celem jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału przy jednoczesnym akceptowaniu wyższego ryzyka. Na poziomie poszczególnych akcji (tj. bez jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, instrumentów pochodnych oraz depozytów na żądanie lub depozytów za wypowiedzeniem) fundusz inwestycyjny inwestuje wyłącznie w papiery wartościowe i/lub instrumenty rynku pieniężnego, których emitenci są sklasyfikowani jako zrównoważeni na podstawie kryteriów ESG ( środowisko, społeczeństwo, zarządzanie). Co najmniej 51 % aktywów funduszu jest inwestowane w formie bezpośrednio zakupionych pojedynczych papierów wartościowych, które nie są utrzymywane pośrednio przez fundusze inwestycyjne lub instrumenty pochodne, w akcje lub papiery wartościowe równoważne akcjom. Z inwestycji w poszczególne papiery wartościowe wyłączone są wszelkie inwestycje w spółki przemysłu zbrojeniowego lub w spółki, które naruszają prawa pracownicze i prawa człowieka lub uzyskują dochody z produkcji lub wydobycia węgla, a także znaczną część swoich dochodów z przetwarzania lub wykorzystywania węgiel lub inne usługi związane z węglem. Ponadto wykluczone są przedsiębiorstwa, które produkują istotne komponenty związane z dziedziną broni „kontrowersyjnej” (np. amunicja kasetowa, broń chemiczna, miny przeciwpiechotne) lub których ład korporacyjny nie spełnia określonego poziomu jakości. Instrumenty pochodne, które mogą umożliwiać lub wspierać spekulacyjne transakcje towarami żywnościowymi, są również wyłączone z zakupu. Oprócz akcji lub papierów wartościowych równoważnych z akcjami, można również inwestować w inne papiery wartościowe, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, spółki lub emitentów ponadnarodowych oraz instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz depozyty awizowane lub depozyty za wypowiedzeniem.

I-AM GreenStsars Opportunities, w którego tytuły uczestnictwa inwestuje Subfundusz
VIG / C-QUADRAT GreenStars promuje kryteria ekologiczne i społeczne (Artykuł 8 Rozporządzenia (UE) 2019/2088). Zrównoważony rozwój w procesie inwestycyjnym osiąga się poprzez kompleksową integrację ESG, środowiska, spraw społecznych i zarządzania.

Metody opracowane w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi

Metody pomiaru stopnia uwzględnienia aspektów społecznych lub środowiskowych stosowane przez fundusz zagraniczny I-AM GreenStars Opportunities, w którego tytułu uczestnictwa inwestuje Subfundusz, to uwzględnianie tzw. ESG-Key-Performance-Indicators. Są to wskaźniki zrównoważonego rozwoju, które są szczególnie ważne dla oceny wyników i ryzyka przedsiębiorstw. Fundusz zagraniczny mierzy i raportuje społeczny i środowiskowy wpływ inwestycji  ESG m.in. w następujących kategoriach: ogólny wynik ESG (oraz zagregowane oceny E, S i G), porównanie z MSCI Fund Rating Universe, rozkład ocen ESG, podział ocen ESG według sektorów, podział sektorów oceny ESG, rozkład punktacji kontrowersji ESG, ślad węglowy, średnia ważona intensywność emisji dwutlenku węgla oraz lista wykluczeń według sektorów, działalności biznesowej i światowych standardów.

Źródła i przetwarzanie danych

Żródła danych pochodzą od funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities, w którego tytuły uczestnictwa inwestuje Subfundusz. Dane i wszelkie informacje w tym zakresie są dostępne na stronie https://www.impact-am.eu/en/asset management/sustainability/#c938 w części ESG-Key Performance-Indicators, gdzie publikowany jest raport dotyczący funduszu zagranicznego w zakresie ESG.

Ograniczenia dotyczące metod i danych

Stosowane metodologie i wykorzystywane źródła danych są ograniczone ograniczoną dostępnością odpowiednich danych. Aby złagodzić te ograniczenia, dostawcy usług badawczych, z których korzysta fundusz zagraniczny I-AM GreenStars Opportunities, wykorzystują różne alternatywne dane, w tym źródła medialne, uznane międzynarodowe lub lokalne organizacje pozarządowe, agencje rządowe i organizacje międzyrządowe.

Kolejnym ograniczeniem danych jest opóźnienie danych i wyników oceny. Zazwyczaj zainteresowane przedsiębiorstwa składają coroczne sprawozdania za poprzedni rok obrotowy, co oznacza znaczne opóźnienie w przekazywanych informacjach. Dodatkowe opóźnienie może wynikać z czasu publikacji informacji przez zainteresowaną firmę oraz czasu zbierania i przetwarzania tych danych przez dostawców danych. Ponadto dostawcy danych polegają również na danych alternatywnych, takich jak doniesienia medialne, które są zazwyczaj nowsze i integrowane na zasadzie ad hoc.

Oceny dotyczące przyszłości są z natury obarczone pewnym stopniem niepewności, częściowo dlatego, że deklarowane zobowiązania lub polityki mogą lecz nie muszą zostać wdrożone zgodnie z oczekiwaniami. Dostawcy danych, z których korzysta fundusz zagraniczny stosują jak najlepsze metody metody oceny wiarygodności zobowiązań pod kątem przyszłych wyników przedsiębiorstw.

W przypadku spółek, które nie są objęte przez dostawców danych, fundusz zagraniczny przygotowuje własny rating dla każdego przypadku z osobna, korzystając z publicznie dostępnych informacji i własnych badań. Ratingi te są wykorzystywane do momentu uzyskania przez emitenta ratingu przez jednego z dostawców danych. Stopień pokrycia dostawców danych w odniesieniu do uniwersum inwestycyjnego jest bardzo wysoki. Dla poszczególnych procesów zostały ustalone minimalne poziomy pokrycia, które zazwyczaj są znacznie przekraczane.

Ze względu na solidne metodologie i wysoki stopień pokrycia w odniesieniu do uniwersum inwestycyjnego, spełnienie cech środowiskowych lub społecznych promowanych w produkcie finansowym nie jest uzależnione od ograniczeń metodologii lub źródeł danych.

Due diligence

Zgodnie z przepisami austriackiej ustawy o funduszach inwestycyjnych fundusz zagraniczny I-AM GreenStars Opportunities, w tytuły uczestnictwa którego inwestuje VIG / C-QUADRAT GreenStars musi zachować szczególną ostrożność przy wyborze i bieżącym monitorowaniu inwestycji w najlepszym interesie samego funduszu i integralności rynku. Inwestycje funduszu zagranicznego są systematycznie i na bieżąco monitorowane pod kątem zgodności z regulaminem funduszu. Ponadto przestrzeganie regulaminu funduszu jest na bieżąco monitorowane zewnętrznie przez bank powierniczy oraz przez audytora funduszu zagranicznego w toku kontroli.

W odniesieniu do przeglądu uwzględniania cech środowiskowych i/lub społecznych oraz ryzyka zrównoważonego rozwoju w kontekście inwestycji, tzw. „MSCI ESG Scores” funduszu zagranicznego jest stale monitorowane w ramach wewnętrznego systemu limitów i sprawdzane w stosunku do określonych limitów. W modelu scoringowym firmy MSCI ESG Research Inc. aspekty ryzyka ESG i związane z nim zarządzanie ryzykiem danej spółki są analizowane w szczególności na podstawie trwałych (kluczowych) wskaźników/kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Efektem oceny jest MSCI ESG Score, który jest mierzony w skali od 0 do 10. Ocena jest dokonywana z uwzględnieniem odpowiedniego sektora biznesowego.

Negatywne kryteria istotne dla funduszu zagranicznego są naliczane codziennie w ramach systemu limitów wewnętrznych. Więcej informacji na temat negatywnych kryteriów jest dostępne w Prospekcie informacyjnym VIG / C-QUADRAT SFIO w rozdziale VI pkt 1.5.4.

Jakość danych z badań ESG uzyskanych przez spółkę zarządzającą jest zapewniona poprzez regularne monitorowanie importowanych danych i przeprowadzanie kontroli wiarygodności.

Polityka dotycząca zaangażowania

Zaangażowanie to aktywny dialog między inwestorami a firmami mający na celu zidentyfikowanie wszelkich słabych punktów ESG i zachęcenie firmy do poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Działania I-AM GreenStars Opportunities, w którego tytuły uczestnictwa inwestuje Subfundusz związane z zaangażowaniem są zorganizowane w formie współpracy w ramach UN-PRI Engagement Network i za pośrednictwem dostawcy badań ESG oraz zaangażowania indywidualnego. Współpraca koncentruje się zarówno na kwestiach tematycznych, jak i normatywnych, podczas gdy indywidualne zaangażowanie może odbywać się na zasadzie ad hoc lub poprzez zachęty (w trakcie doprowadzenia do trwałej zmiany wartości w celu skłonienia zainteresowanych firm do dostosowania się do minimalnych standardów Impact Asset Management.

Wyznaczony wskaźnik referencyjny

Zarówno Subfundusz VIG / C-QUADRAT GreenStars, jak i fundusz zagraniczny I-AM GreenStars Opportunities nie wyznaczyły wskaźnika referencyjnego w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych.

SUBFUNDUSZ C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
VIG / C-QUADRAT SFIO

PODSUMOWANIE

VIG / C-QUADRAT TFI S.A. w ramach zarządzanych przez siebie funduszy oferuje jednostki uczestnictwa subfunduszu C-QUADRAT ARTS Total Return Bond wydzielonego w ramach VIG / C-QUADRAT SFIO, który poprzez inwestowanie co najmniej 65% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Bond, promuje aspekty środowiskowe lub społeczne.  Fundusz zagraniczny kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w
art. 8 Rozporządzenia SFDR (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych), czyli mający na celu promocję aspektów społecznych i / lub środowiskowych (tzw. light green product).

Celem funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Bond jest umiarkowany wzrost kapitału. Strategia inwestycyjna C-QUADRAT ARTS Total Return Bond jest aktywnie zarządzana i nie opiera się na benchmarku. Celem jest raczej generowanie bezwzględnego wzrostu wartości w dłuższej perspektywie. Fundusz zagraniczny inwestuje co najmniej 51% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zaliczonych do art. 8 lub 9 zgodnie z rozporządzeniem SFDR. Papiery wartościowe (w tym papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi) można nabywać do wartości 49% aktywów funduszu. Nie można jednak nabywać akcji ani równoważnych papierów wartościowych.

Fundusz zagraniczny C-QUADRAT ARTS Total Return Bond to produkt finansowy promujący cechy środowiskowe i/lub społeczne i jest kwalifikowany jako produkt finansowy na podstawie art. 8 ust. 1 Rozporządzenia SFDR, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje. Oprócz wyników finansowych przy wyborze aktywów brane są pod uwagę cechy środowiskowe i społeczne.

Fundusz zamierza inwestować w przeważającej części w aktywa przyczyniające się do osiągnięcia promowanych cech środowiskowych lub społecznych.

Spółka zarządzająca funduszem zagranicznym opracowała i wdrożyła procedurę screeningu ESG, która przeprowadzana jest co pół roku. Przed nabyciem nowych papierów wartościowych w celu sprawdzenia, czy emitent papierów wartościowych bezpieczeństwo nie narusza kryteria wykluczenia ESG przeprowadzana jest kontrola limitów. Ponadto oceny zewnętrzne są również istotne jako informacja zwrotna przy ocenie poszczególnych produktów finansowych.

Spółka wykorzystuje różne wskaźniki zrównoważonego rozwoju do pomiaru osiągnięcia przez fundusz cech środowiskowych i/lub społecznych.

Ocena charakterystyki środowiskowej i/lub społecznej inwestycji opiera się na informacjach pochodzących od wyspecjalizowanych zewnętrznych dostawców danych, takich jak Sustainalytics i
ISS-ESG, a także na podstawie informacji własnych. Parametry oceny są zintegrowane z narzędziami stosowanymi w procesie inwestycyjnym, służącymi również do monitorowania ograniczeń otoczenia inwestycyjnego.

W przypadku niejasności lub brakujących informacji firma dąży do aktywnej wymiany informacji z dostawcami danych. Ponadto firma może alternatywnie opierać się na własnych analizach. Pomimo ograniczeń opisane możliwości lub środki mogą zapewnić spełnienie cech środowiskowych i/lub społecznych promowanych w ramach produktu finansowego.

Firma zarządzająca funduszem zagranicznym projektuje swoje procesy zgodnie ze swoim rozumieniem odpowiedzialnego inwestowania. Dokonywane są odpowiedzialne ustalenia, aby w odpowiednim stopniu uwzględnić zasady odpowiedzialnego inwestowania zakotwiczone w różnych standardach procesów inwestycyjnych. Firma zarządzająca funduszem zagranicznym uwzględniła również czynniki zrównoważonego rozwoju w procesie zaangażowania, wpływając w ten sposób na ład korporacyjny, a także orientację spółek, w które dokonała inwestycji.

Dla tego produktu finansowego nie wyznaczono żadnego indeksu jako punktu odniesienia spełniającego wymogi środowiskowe i/lub społeczne promowane przez produkt finansowy.

Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Niniejszy produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje.

Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

Przy wyborze aktywów, oprócz wyniku finansowego, brane są pod uwagę następujące cechy ekologiczne i społeczne:

 • Środowisko (Enviromental): unikanie zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, ochrona fauny i flory, ochrona zasobów naturalnych i atmosfery, ograniczanie degradacji gleby i zmian klimatycznych, unikanie ingerencji w ekosystemy i utraty różnorodności biologicznej.
 • Społeczne (Social): ogólne prawa człowieka, zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej, przestrzeganie zasad równego traktowania, godziwe warunki pracy i odpowiednie wynagrodzenie.
 • Zasady ładu korporacyjnego (Governance): przestrzeganie zasad etyki korporacyjnej i zasad przeciwdziałania korupcji zgodnie z UN Global Compact, zasadami dobrego ładu korporacyjnego oraz regulacjami zapobiegającymi praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Strategia inwestycyjna

Celem funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Bond jest osiągnięcie umiarkowanego wzrostu kapitału. Strategia inwestycyjna funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Bond jest aktywnie zarządzana i nie jest ukierunkowana na benchmark. Zamiast tego, celem jest osiągnięcie bezwzględnego wzrostu kapitału w perspektywie długoterminowej.

Fundusz zagraniczny inwestuje zgodnie z austriacką ustawą o funduszach inwestycyjnych co najmniej 51% swoich aktywów w jednostki innych funduszy inwestycyjnych, które są sklasyfikowane zgodnie z art. 8 lub 9 Rozporządzeniem SFDR. Jednostki uczestnictwa mogą być również nabywane w funduszach inwestycyjnych, które mają neutralne lub przeciwne nastawienie w odniesieniu do określonego trendu rynkowego. Papiery wartościowe (w tym papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi) mogą być nabywane do 49% wartości aktywów funduszu. Jednakże akcje i równoważne papiery wartościowe nie mogą być nabywane. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w ramach strategii inwestycyjnej do 49% wartości aktywów funduszu (obliczonych według cen rynkowych) oraz do zabezpieczania inwestycji (według cen rynkowych) oraz w celach zabezpieczających. Depozyty płatne na żądanie i depozyty płatne na żądanie o maksymalnym okresie 12 miesięcy mogą być utrzymywane do 49% wartości aktywów funduszu. Minimalne saldo bankowe nie musi być utrzymywane.

Podział inwestycji

Aktywa funduszu są podzielone na różne kategorie w poniższej tabeli. Wszystkie aktywa, które można nabyć dla funduszu, są ujmowane w kategorii "Inwestycje". Kategoria "#1 koncentruje się na cechach środowiskowych lub społecznych" i obejmuje te aktywa, które są dokonywane w ramach strategii inwestycyjnej w celu osiągnięcia promowanych cech środowiskowych lub społecznych. Minimalna proporcja inwestycji dokonanych w celu spełnienia promowanych cech środowiskowych lub społecznych wynosi 51%.

Kategoria "#2 Inne inwestycje" obejmuje na przykład instrumenty pochodne, depozyty bankowe lub instrumenty finansowe, dla których nie ma wystarczających danych, aby ocenić je pod kątem zrównoważonej strategii inwestycyjnej funduszu. Do 49% inwestycji może należeć do kategorii "#2 Inne inwestycje". Kategoria "#1A Zrównoważone inwestycje" obejmuje zrównoważone inwestycje zgodnie z art. 2 (17) Rozporządzenia SFDR. Obejmuje to inwestycje, które spełniają cele środowiskowe zgodne z taksonomią, "Inne cele środowiskowe" i cele społeczne ("Społeczne"). Co najmniej 0% aktywów jest inwestowane w zrównoważone inwestycje (kategoria "1A Zrównoważone inwestycje"). Kategoria "#1B Inne środowiskowe lub społeczne" obejmuje inwestycje, które są ukierunkowane na cele środowiskowe i społeczne, ale nie kwalifikują się jako zrównoważone inwestycje.

#1 Skoncentrowane na cechach środowiskowych lub społecznych obejmuje inwestycje produktu finansowego, które zostały dokonane w celu osiągnięcia reklamowanych cech środowiskowych lub społecznych.

#2 Inne inwestycje obejmuje pozostałe inwestycje produktu finansowego, które nie koncentrują się na cechach środowiskowych lub społecznych ani nie są klasyfikowane jako zrównoważone inwestycje.

Kategoria #1 Skoncentrowana na cechach środowiskowych lub społecznych obejmuje następujące podkategorie:

Podkategoria #1B Inne cechy środowiskowe lub społeczne obejmuje inwestycje, które są dostosowane do cech środowiskowych lub społecznych, ale nie są klasyfikowane jako zrównoważone inwestycje.

Monitorowanie cech środowiskowych lub społecznych

Spółka zarządzająca funduszem zagranicznym opracowała i wdrożyła procedurę kontroli ESG. Kontrola ESG jest przeprowadzany co sześć miesięcy. Przed zakupem nowych papierów wartościowych stosuje się kontrolę limitów w celu sprawdzenia, czy emitent papieru wartościowego nie narusza kryteriów wykluczenia ESG. Informacje dostępne w Sustainalytics i ISS ESG mają decydujące znaczenie dla wdrożenia wspomnianych tutaj kryteriów wykluczenia. Własne oceny ESG są przeprowadzane dla poszczególnych emitentów na zasadzie ad hoc. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju pochodzą z wiążących elementów dla funduszu zagranicznego. Te wiążące elementy są monitorowane w ramach systemów. Jeśli wystąpią naruszenia, są one zgłaszane do zgłaszane do odpowiedzialnych jednostek i rozwiązywane na podstawie wewnętrznych procedur.

Metody

Firma zarządzająca funduszem zagranicznym wykorzystuje różne wskaźniki zrównoważonego rozwoju do pomiaru osiągnięcia środowiskowych i/lub społecznych cech funduszu. i/lub społecznych cech funduszu. Obejmują one:

- Kryteria wykluczenia:

Opracowano podstawowy katalog filtrów dla portfela funduszu, który jest stosowany do wszystkich dokonywanych inwestycji. Kryteria wykluczenia: podstawowy katalog filtrów został opracowany dla portfela funduszu, który jest stosowany do wszystkich dokonywanych inwestycji. Obejmuje to wykluczenie kontrowersyjnych producentów broni lub uwzględnienie kryteriów UN Global Compact. Takie podejście inwestycje jest oceniane i uwzględniane w odniesieniu do ryzyka zrównoważonego rozwoju w ramach decyzji o alokacji. Określa to dopuszczalny zakres inwestycji i ogranicza inwestycje o wysokim ryzyku dla zrównoważonego rozwoju. Inwestycje o wysokim ryzyku dla zrównoważonego rozwoju są ograniczone.

- Wskaźniki zrównoważonego rozwoju:

Selekcja aktywów odbywa się w oparciu o autorską, dostosowaną do indywidualnych potrzeb ilościową ocenę zrównoważonego rozwoju opartą na wielu źródłach danych z zakresu ESG. W ramach analizy zarządzania środowiskowo-społecznego w celu określenia najbardziej zrównoważonych inwestycji wykorzystuje się różne wskaźniki od zewnętrznych dostawców danych, na przykład: Klasyfikacja rozporządzenia ujawniającego lub klasyfikacja MiFID-II.

Źródła danych i ich przetwarzanie

Ocena cech środowiskowych i/lub społecznych inwestycji opiera się na informacjach od wyspecjalizowanych zewnętrznych dostawców danych, takich jak Sustainalytics i ISS-ESG, a także na własnych analizach przeprowadzanych przez wewnętrznych analityków. Specyfikacja oceny jest zintegrowana z narzędziami wykorzystywanymi w procesie inwestycyjnym, które są również wykorzystywane do monitorowania ograniczeń uniwersum inwestycyjnego. Skład portfela, a także wyniki ESG, wykluczenia i inne czynniki zrównoważonego rozwoju aktywów bazowych są sprawdzane zarówno przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, jak i na bieżąco. Pełny przegląd dokonanych inwestycji przeprowadzany jest co sześć miesięcy pod kątem zgodności z określonymi czynnikami zrównoważonego rozwoju przy wsparciu zewnętrznych dostawców danych.

Oprócz uzyskanych danych, dostawcy danych regularnie przesyłają e-mailem informacje o zmianach czynników zrównoważonego rozwoju, w szczególności wyników ESG emitentów. W przypadku braku danych, szacowana jest jedynie minimalna ilość informacji. W takim przypadku przeprowadzana jest analiza wewnętrzna. W przypadku niejasności lub brakujących informacji spółka zarządzająca funduszem zagranicznym, dąży do aktywnej wymiany informacji z dostawcami danych.

Ograniczenia w zakresie metod i danych

Do oceny cech środowiskowych i/lub społecznych wykorzystywane są różne źródła danych i metody. Możliwe jest, że informacje i dane mogą być niekompletne, niedokładne lub niedostępne. Może to wynikać na przykład z faktu, że tylko niektóre spółki są obecnie zobowiązane do publikowania informacji na temat wskaźników zrównoważonego rozwoju.

W przypadku niejasności lub brakujących informacji na temat wskaźników zrównoważonego rozwoju, firma stara się prowadzić aktywny dialog z dostawcami danych. Ponadto w takich przypadkach firma zarządzająca funduszem zagranicznym może alternatywnie wykorzystać własne analizy.

Pomimo ograniczeń, opisane opcje i środki mogą zapewnić że cechy środowiskowe i/lub społeczne danego produktu finansowego są spełnione.

Obowiązek zachowania ostrożności

Firma zarządzająca funduszem zagranicznym organizuje swoje procesy zgodnie ze swoim rozumieniem odpowiedzialnego inwestowania. Podejmowane są niezależne środki ostrożności w celu zapewnienia, że zasady odpowiedzialnego inwestowania w procesach inwestycyjnych są zakotwiczone w różnych standardach, w odpowiednim zakresie.

Firma zarządzająca funduszem zagranicznym jest sygnatariuszem Principles for Responsible Investment (PRI), a tym samym zobowiązuje się do rozwijania zrównoważonych inwestycji i przestrzegania sześciu zasad odpowiedzialnego inwestowania ustanowionych przez ONZ. Firma wspiera również UN Global Compact, największą na świecie inicjatywę na rzecz odpowiedzialnego ładu korporacyjnego. Jako pełnoprawny członek Bundesverband Investment und Asset Management e.V. ("BVI"), firma kieruje się zasadami postępowania BVI i przyjmuje odpowiedzialność społeczną w zakresie odpowiedzialności społecznej w kwestiach ekologicznych i społecznych, a także dobrego ładu korporacyjnego.

Wybór i bieżące monitorowanie aktywów funduszu opiera się na prospekcie sprzedaży oraz ogólnych i specjalnych warunkach inwestowania funduszu. W ten sposób firma zarządzająca funduszem zagranicznym spełnia wymogi niemieckiego kodeksu inwestycyjnego (Kapitalanlagegesetzbuch - KAGB) oraz dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD).

Polityka uczestnictwa

Firma włączyła również czynniki zrównoważonego rozwoju do procesu zaangażowania, a tym samym wpływa na wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem i orientację zainwestowanych spółek. Cele określone w strategii inwestycyjnej są realizowane podczas wykonywania prawa głosu i są uwzględniane w proponowanych uchwałach na doroczne walne zgromadzenia.

Do analizy dokumentów wykorzystywane są również dane zewnętrzne i specjalistyczne. Zewnętrzni i wyspecjalizowani dostawcy danych (np. ISS-ESG) są również wykorzystywani do analizy dokumentów na doroczne walne zgromadzenia, w celu uwzględnienia czynników zrównoważonego rozwoju w sposobie głosowania. Politykę zaangażowania firmy zarządzającej funduszem zagranicznym można znaleźć pod następującym linkiem:

https://www.ampega.de/fileadmin/mediapool/assets_ampega/downloads/fonds_hinweise/2022-11- 17_engagement_policy_2022.pdf/

Konkretna wartość referencyjna

Dla tego produktu finansowego nie określono wskaźnika jako wartości referencyjnej dla cech środowiskowych i/lub społecznych.

Załączniki:

 1. Oświadczenie dotyczące głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju