Nota prawna

Informacje ogólne o serwisie

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym VIG / C-QUADRAT TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Prawa autorskie dotyczące wizualizacji i treści witryny internetowej www.vigcq-tfi.pl przysługują VIG / C-QUADRAT TFI S.A. Kopiowanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione, z wyjątkiem użytku dozwolonego przepisami prawa.

VIG / C-QUADRAT TFI S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, VIG / C-QUADRAT TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, braki, niekompletność lub niepoprawność zawartych w serwisie informacji, zaistniałych z przyczyn mających charakter siły wyższej, przyczyn technicznych lub w wyniku zaistnienia okoliczności, na które VIG C/Quadrat TFI S.A. nie ma wpływu, w tym w szczególności ingerencji osób trzecich.

Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych serwisów internetowych, nie będących własnością VIG / C-QUADRAT TFI S.A. VIG / C-QUADRAT TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Serwis może zawierać znaki towarowe (logo) podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od ich używania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Wszelkie ewentualne opinie i oceny zawarte w niniejszym serwisie są wyrazem naszej najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, jednakże nie powinny być traktowane jako rekomendacja czy zachęta do zawierania transakcji. VIG / C-QUADRAT TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji oraz opinii zawartych w serwisie internetowym.

Z przyczyn niezależnych od VIG / C-QUADRAT TFI S.A. dostęp do niniejszego serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia. VIG / C-QUADRAT TFI S.A. nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów strony internetowej zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Informacje ogólne o funduszach inwestycyjnych.

Prezentowane w serwisie wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez VIG / C-QUADRAT TFI S.A. są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Opłaty manipulacyjne obciążają wpłatę do funduszu lub odkupienie jednostek uczestnictwa. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określają tabele opłat (link).

Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu przez fundusze wyceny ich aktywów.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się odpowiednio z treścią prospektu informacyjnego oraz statutem odpowiedniego funduszu inwestycyjnego. Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez VIG / C-QUADRAT TFI S.A. są dostępne na stronie www.vigcq-tfi.pl oraz u Dystrybutorów.

Na stronie internetowej www.vigcq-tfi.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.

VIG / C-QUADRAT TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w treściach zamieszczonych w niniejszym serwisie powstałe z powodów technicznych, w szczególności w wyniku modyfikacji tych treści w drodze teletransmisji, w tym w treści dokumentów funduszy, a także w notowaniach jednostek uczestnictwa.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia (umorzenia) przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Fundusze mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

W zależności od przyjętej przez fundusz inwestycyjny polityki inwestycyjnej fundusze mogą lokować aktywa w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarzadzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności.

Jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez VIG / C-QUADRAT TFI S.A. są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez VIG / C-QUADRAT TFI S.A. nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z US Securities Act 1933, tym samym nie mogą być oferowane i sprzedawane bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych.

Organem sprawującym nadzór nad VIG / C-QUADRAT TFI S.A. oraz funduszami jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000849820. Kapitał zakładowy 20 931 200 złotych. NIP 701-09-88-910.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.