Informacje o Towarzystwie

INFORMACJE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

1. Firma towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej także jako: „Towarzystwo”).

2. Zezwolenie na świadczenie usługi:

VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie posiadanego zezwolenia oraz obowiązujących przepisów prawa jest uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego, wydana w dniu 20.08.2021 nr DFF.4020.1.56.2020.JG

Towarzystwo prowadzi działalność pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu wyłącznie jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

3. Sposoby komunikowania się z Towarzystwem:

Z VIG / C-QUADRAT Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. można komunikować się telefonicznie, korespondencyjnie, za pomocą poczty elektronicznej oraz osobiście w siedzibie Towarzystwa, posługując się danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt 4 poniżej.

4. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt z Towarzystwem:

VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa

tel. +48 22 27 42 300

e-mail: biuro@vigcq-tfi.pl

www.vigcq-tfi.pl

5. Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania reklamacji:

Klient może złożyć reklamację w następujący sposób:

 • na piśmie, osobiście podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa lub przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na adres siedziby Towarzystwa: VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa;
 • ustnie, osobiście podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa do protokołu sporządzonego przez pracownika Towarzystwa lub telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 22 43 15 230 (pn-pt, 09.00-17.00);
 • elektronicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Towarzystwa  (>> Formularz kontaktowy) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: vigcqtfi@psat.pl;

Towarzystwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty przyjęcia reklamacji.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o tym klienta, który wystąpił z reklamacją, na piśmie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem adresu e-mail, jeśli został wskazany przez klienta jako preferowana forma kontaktu, podając:

 • przyczynę opóźnienia;
 • okoliczności konieczne do ustalenia dla rozpatrzenia reklamacji;
 • przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od daty przyjęcia reklamacji.

Odwołanie od reklamacji może zostać złożone przez klienta w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

Szczegółowe zasady wnoszenia i załatwiania reklamacji zostały opisane w „Procedurze rozpatrywania reklamacji w VIG / C-QUADRAT Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.” 

6. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów:

Konflikt interesów może powstać w szczególności w przypadku, gdy VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., podmiot, o którym mowa w art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, akcjonariusz Towarzystwa lub osoba obowiązana bądź osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana z Towarzystwem stosunkiem kontroli:

 • może osiągnąć zysk finansowy lub uniknąć straty finansowej kosztem funduszu inwestycyjnego, jego uczestników, klientów lub Towarzystwa; lub
 • posiada interes w określonej realizacji lub wyniku usługi, lub działania wykonywanego na rzecz funduszu inwestycyjnego, jego uczestników lub klientów albo transakcji przeprowadzanej w imieniu funduszu inwestycyjnego, uczestnika lub klienta, który to interes jest rozbieżny z interesem funduszu, uczestnika lub klienta dotyczącym tego wyniku; lub
 • ma powody natury finansowej lub innej do tego, by przedkładać interes funduszu inwestycyjnego, uczestnika, klienta lub grupy uczestników lub klientów nad interes innego funduszu inwestycyjnego, uczestnika, klienta lub grupy uczestników lub klientów;
 • wykonuje te same działania na rzecz funduszu inwestycyjnego i na rzecz innego funduszu lub innego uczestnika lub klienta; lub
 • otrzymuje lub otrzyma od osoby innej niż fundusz inwestycyjny lub jego uczestnicy lub klienci, w związku z działaniami w zakresie zarządzania funduszem lub świadczeniem usług na rzecz klientów, zachęty w postaci środków pieniężnych, dóbr materialnych lub usług, inne niż standardowa prowizja lub opłata za daną usługę.

W przypadku identyfikacji przez osobę obowiązaną powstania lub możliwości powstania konfliktu interesów, także dotyczącego danej osoby obowiązanej, należy poinformować o powyższej okoliczności.

Osoby obowiązane zgłaszające wystąpienie konfliktu interesów, który ich dotyczy, powinny niezwłocznie zaprzestać podejmowania wszelkich decyzji i realizacji jakichkolwiek czynności służbowych, w zakresie dotyczącym zgłoszonego konfliktu interesów, przez czas niezbędny do jego uchylenia lub usunięcia jego skutków (zawieszenie w czynnościach).

W Towarzystwie zostały opracowane i wdrożone rozwiązania organizacyjne mające na celu zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów, między innymi polegające na:

 • ograniczeniu możliwości wywierania niekorzystnego wpływu na sposób wykonywania przez osobę obowiązaną czynności w ramach działalności prowadzonej przez Towarzystwo;
 • zakazie jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie wykonywania przez tę samą osobę obowiązaną czynności z zakresu działalności Towarzystwa, jeżeli mogłoby to wywrzeć niekorzystny wpływ na prawidłowe zarządzanie konfliktami interesów.

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów została opisana w „Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w VIG / C-QUADRAT Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, który uwzględnia również zasady związane z dokonywaniem transakcji własnych.

Na żądanie klienta dodatkowe informacje dotyczące polityki przeciwdziałania konfliktom interesów są przekazywane przez Towarzystwo na trwałym nośniku informacji lub za pośrednictwem strony internetowej, jeżeli zostały spełnione wymogi prawne do przekazania wyżej wymienionych informacji za pośrednictwem strony internetowej.

7. Koszty i opłaty związane z działalnością pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo

Aktualne koszty i opłaty związane z usługą dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa.

8. Wysokość maksymalnego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym oraz zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wyniku funduszu inwestycyjnego, jeżeli takie wynagrodzenie jest przewidziane w statucie danego funduszu

Aktualna wysokość maksymalnego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa

9. Sposoby przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszu do Towarzystwa 

Klient może składać zlecenia, dyspozycje i oświadczenia w siedzibie Towarzystwa, w formie pisemnej na przygotowanych przez Towarzystwo formularzach. Towarzystwo może udostępnić przy współpracy z agentem transferowym inne narzędzia elektroniczne do składania zleceń.

10. Podstawowe zasady prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo

 • Pracownik Towarzystwa, przed przyjęciem zlecenia, umożliwia Klientowi zapoznanie się z charakterystyką oraz ryzykiem, które związane jest z uczestnictwem w funduszach/subfunduszach, udzielając niezbędnych informacji o zasadach uczestnictwa w funduszach/subfunduszach, w tym informacji o kosztach i opłatach związanych z uczestnictwem w funduszach/subfunduszach oraz o istniejących konfliktach interesów, z zastrzeżeniem, że Towarzystwo nie oferuje usługi doradztwa inwestycyjnego.
 • Przed przyjęciem pierwszego zlecenia skutkującego nabyciem, zamianą lub konwersją jednostek uczestnictwa, Pracownik Towarzystwa zwraca się do Klienta z prośbą o wypełnienie Ankiety MiFID, która jest niezbędna do oceny odpowiedniości oraz rynku docelowego funduszu/subfunduszu dla Klienta.
 • Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Towarzystwo bezpłatnie udostępnia Klientom Dokument zawierający kluczowe informacje lub Informacje dla Klientów AFI umożliwiając zapoznanie się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa. Jednocześnie Pracownik Towarzystwa informuje Klienta, że Dokument zawierający kluczowe informacje jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Towarzystwa lub może zostać dostarczony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 • Towarzystwo przed dokonaniem transakcji dokonuje identyfikacji Klientów zgodnie z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • Zlecenia Klientów są przyjmowane na zaakceptowanych przez Towarzystwo formularzach.
 • Towarzystwo nie przyjmuje środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa. Wpłaty tytułem nabycia jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy, powinny być kierowane bezpośrednio na rachunek nabyć odpowiedniego funduszu/subfunduszu.