C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

Zainwestuj online

O produkcie

Profil funduszu

Mieszany

Kluczowa cecha

Szerokie spektrum inwestycji. Możliwa alokacja od 0% do 100% w akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz ETF.

Strategia

Aktywnie zarządzana strategia ilościowa. System ARTS stara się jak najlepiej dostosować strukturę aktywów do danej sytuacji rynkowej. Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

Dla kogo?

Fundusz dla inwestorów zainteresowanych międzynarodowymi rynkami finansowymi, posiadających minimum 5 letni horyzont inwestycyjny.

Stopa zwrotu 28.05.2024

1D

0,27%

1M

2,55%

3M

2,39%

6M

12,25%

12M

13,01%

YTD

9,63%

MAX

15,03%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Ryzyko: umiarkowane

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiążą się ryzyka: związane z polityką inwestycyjną (koncentracji, inwestycji w tytuły uczestnictwa, inwestycji zagranicznych, rynkowe, kredytowe, płynności, związane z nabywaniem instrumentów pochodnych, prawne, nietrafnych decyzji inwestycyjnych, inwestycji w specyficzne sektory lub spółki), nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub jego wpływ jest ograniczony, inflacji, zmian regulacji prawnych oraz operacyjne. Pełny opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu oraz z uczestnictwem w Funduszu zawiera Prospekt informacyjny Funduszu. Opis polityki inwestycyjnej znajduje się w Statucie, Prospekcie informacyjnym oraz KID.

Struktura aktywów

Dane na dzień 2024-04-30

Fundusz w rękach specjalistów

"Subfundusz dedykowany jest inwestorom, którzy są zainteresowani długoterminowym lokowaniem kapitału we wszystkie klasy aktywów na rynkach międzynarodowych. To ciekawa alternatywa do uzupełnienia portfela akcyjnego – decyzje inwestycyjne bazują na algorytmie zorientowanym na analizę krótko – i średnioterminowych trendów. System kieruje się ilościowymi zasadami i monitoruje ponad 10 000 funduszy inwestycyjnych i ETF."

Zostaw wiadomość z zapytaniem lub zadzwoń

Masz pytania do oferty?

Skontaktuj się