VIG / C-QUADRAT Konserwatywny

Zainwestuj online

O produkcie

Profil funduszu

Dłużny

Kluczowa cecha

Stabilne narzędzie do lokowania środków finansowych

Strategia

Instrumenty dłużne Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego, uzupełnione przez obligacje przedsiębiorstw

Dla kogo?

Szukasz sposobu pomnożenia swoich oszczędności i chcesz minimalizować ryzyko

Stopa zwrotu 16.04.2024

1D

-0,05%

1M

0,30%

3M

2,12%

6M

5,16%

12M

9,46%

YTD

2,83%

MAX

15,14%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Ryzyko: niskie

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiążą się ryzyka: związane z polityką inwestycyjną (m.in. rynkowe, kredytowe, płynności, związane z nabywaniem instrumentów pochodnych, koncentracji, prawne, nietrafnych decyzji inwestycyjnych, inwestycji w specyficzne sektory lub spółki, inwestycji zagranicznych, inwestycji w inne jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa), nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub jego wpływ jest ograniczony, inflacji, zmian regulacji prawnych oraz operacyjne. Pełny opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu oraz z uczestnictwem w Funduszu zawiera Prospekt informacyjny Funduszu.

Struktura aktywów

Dane na dzień 2024-02-29

Fundusz w rękach specjalistów

"Subfundusz Konserwatywny to stabilne narzędzie do lokowania nadwyżek finansowych w krótkim i średnim terminie z zachowaniem konserwatywnego podejścia do ryzyka kredytowego."

Zostaw wiadomość z zapytaniem lub zadzwoń

Masz pytania do oferty?

Skontaktuj się