VIG / C-QUADRAT GreenStars

Zainwestuj online

O produkcie

Profil funduszu

Akcji

Kluczowa cecha

Inwestuje w oparciu o kryteria ESG (zrównoważonego rozwoju)

Strategia

Inwestycje w akcje emitentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju, alokacja dynamicznie dostosowywana do odpowiedniej fazy rynkowej. Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities

Dla kogo?

Chcesz zarabiać na światowych rynkach akcji, ale ważne jest dla ciebie odpowiedzialne inwestowanie

Stopa zwrotu 13.06.2024

1D

0,36%

1M

1,77%

3M

3,07%

6M

11,83%

12M

19,94%

YTD

11,56%

MAX

22,02%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Ryzyko: średnie

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiążą się ryzyka: związane z polityką inwestycyjną (koncentracji, inwestycji w tytuły uczestnictwa, inwestycji zagranicznych, rynkowe, kredytowe, płynności, związane z nabywaniem instrumentów pochodnych, prawne, nietrafnych decyzji inwestycyjnych, inwestycji w specyficzne sektory lub spółki), nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub jego wpływ jest ograniczony, inflacji, zmian regulacji prawnych oraz operacyjne. Pełny opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu oraz z uczestnictwem w Funduszu zawiera Prospekt informacyjny Funduszu. Opis polityki inwestycyjnej znajduje się w Statucie, Prospekcie informacyjnym oraz KID.

Struktura aktywów

Dane na dzień 2024-04-30

 

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

 

Fundusz w rękach specjalistów

"W najbliższej przyszłości czeka nas gwałtowny wzrost popularności inwestowania w firmy spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej (ESG). Jako jeden z kilku funduszy na polskim rynku dajemy inwestorom możliwość uczestniczenia w globalnym rynku ESG poprzez ceniony i utytułowany fundusz z palety austriackiej firmy C-Quadrat."

Zostaw wiadomość z zapytaniem lub zadzwoń

Masz pytania do oferty?

Skontaktuj się