C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Zainwestuj online

O produkcie

Profil funduszu

Dłużny

Kluczowa cecha

Inwestowanie w oparciu o unikatowy w pełni zautomatyzowany system analizy ilościowej wyników funduszy dłużnych na świecie

Strategia

Uzyskanie bezwzględnego przyrostu wartości aktywów we wszystkich fazach rynku w długim horyzoncie inwestycyjnym

Dla kogo?

Szukasz ciekawych narzędzi inwestycyjnych, ale o umiarkowanym poziomie ryzyka

Stopa zwrotu 16.04.2024

1D

0,03%

1M

-0,04%

3M

1,68%

6M

5,56%

12M

7,82%

YTD

1,89%

MAX

11,88%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Ryzyko: niskie

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiążą się ryzyka: związane z polityką inwestycyjną (koncentracji, inwestycji w tytuły uczestnictwa, inwestycji zagranicznych, rynkowe, kredytowe, płynności, związane z nabywaniem instrumentów pochodnych, prawne, nietrafnych decyzji inwestycyjnych, inwestycji w specyficzne sektory lub spółki), nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub jego wpływ jest ograniczony, inflacji, zmian regulacji prawnych oraz operacyjne. Pełny opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu oraz z uczestnictwem w Funduszu zawiera Prospekt informacyjny Funduszu.

Struktura aktywów

Dane na dzień 2024-02-29

 

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

 

Fundusz w rękach specjalistów

"W naszej opinii fundusz daje niespotykaną na polskim rynku skalę działania w segmencie globlanych funduszy dłużnych. Dzięki specjalnie opracowanemu systemowi handlowemu daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu przy zminimalizowanym ryzyku wahań kursów jednostki uczestnictwa. Monitoring ponad 1000 funduszy dłużnych pozwala na wykorzystanie krótko i średnioterminowych trendów."

Zostaw wiadomość z zapytaniem lub zadzwoń

Masz pytania do oferty?

Skontaktuj się